Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16

 

Meny

fra arkivet - Jugendstilsenteret 25.04.-14.09.14

Helene Sommer, utsnitt fra "Om måser og gråstein" (2014)
Helene Sommer, utsnitt fra "Om måser og gråstein" (2014)

Vi har invitert kunstnerne Elsebeth Jørgensen (DK) og Helene Sommer (NO) til Ålesund og Jugendstilsenteret for å skape nye kunstverk med utgangspunkt i Jugendstilsenterets samling og arkivmateriale, samt Ålesunds arkitektur, omgivelser og mange historier. Utstillingen vises i 2.etg på Jugendstilsenteret.

De har blitt oppfordret til å undersøke hvilke fortellinger som ligger i dette visuelle og historiske materialet, og hvilke nye fortellinger og uttrykk som kan skapes med utgangspunkt i dette. I oktober 2013 ble det arrangert en innledende workshop, der kunstnerne fikk bakgrunnsinformasjon om Ålesunds historie og arkitektur, politiske prioriteringer, og gitt tilgang til materialet for å begynne sin kunstneriske prosess.
Begge kunstnerne har arkivmateriale som sitt utgangspunkt i sin kunstneriske produksjon. Ved å la samtidskunsten kommentere materialet fra en historisk epoke og et gitt sted ønsker vi å sette søkelys på problemstillinger rundt kunnskapsproduksjon og historiefortelling, og hvordan og hvorfor vi velger som vi gjør når vi forvalter fortidens minner.

Elsebeth Jørgensens verk «Walkscapes & Dandelions…» er en installasjon som består av seks deler i ulike medier. I verket inngår video, veggtegninger, gipsavstøpninger, lydmontasje og lånte artefakter i glassmonter. En del av verket fungerer dessuten som en digital lydvandring som kan lastes ned via Jugendstilsenterets nettside og fra en QR-kode, og medbringes på gåtur i byrommet.

Jørgensen fattet tidlig i prosjektets fase interesse for de nattlige bybrannvandringene som i 40 år har blitt gjennomført som en kollektiv markering av bybrannen i 1904. Hun har iakttatt Ålesund som sted for historiske vandringer, sett i sammenheng med byens nattlige kollektive bybrannvandringer, stedets historieproduksjon og dets visuelle hukommelse som kan spores opp både i offentlige og private samlinger. Dette har hun så satt i forbindelse med tanker fra litteraturen omkring vandringens estetiske betydning for både individ og grupper, og om betydningen av forskjellige vandringsritualer i byrommet. Installasjonens bilder, lyd og objekter er utviklet gjennom sammenstilling av Jørgensens kunstneriske dokumentasjon, fiksjonselementer fra litteratur, fakta om stedets historiske vandringskultur, samt fortellinger hentet fra byens arkivrom.

Underveis i verksproduksjonen har det også oppstått en rekke samtaler og samarbeider med kunstnere, historikere, arkivarer og fotografer som er aktive i Ålesunds historiefortelling og billedproduksjon omkring Ålesund som en historisk jugendstil-by. Ved å inkludere andre subjekter har Jørgensen også gitt plass til andre stemmer og betraktninger i sin produksjon.

Helene Sommers utgangspunkt i verket «Om måser og gråstein» har vært å se på Jugendstilen som en alternativ, radikal og aktivistisk bevegelse. Hun har ønsket å spore opp en mer alternativ historie i Ålesund, ved å trekke linjer mellom Jugendstilen og 1960- og 70-tallets ungdomsrevolusjon, og videre frem til hvordan man i dag kan se på disse bevegelsene.

Striden rundt rivningen av byens fuglefjell og jugendstilvillaen «Korsen» i 1973 er særlig sentral i hennes verk. Villaen, også kjent som Rønnebergvillaen, ble bygget for kjøpmannsfamilien Rønneberg i 1907 av arkitektbrødrene Christian og Hans Backer Fürst, og ble bestemt revet i 1973 for å gjøre plass for byens nye rådhus. I Jugendstilsenterets kjeller står det en modell av denne villaen. Sommer har laget en ny modell, men fremstilt den slik den så ut i mars 1973, da den ble okkupert av en gruppe mennesker i flere dager som en protest mot rivningen – med delvis sprengt fuglefjell, parkeringsplass, og banneret med påskriften «Miljø-Trivsel» hengende på smijernsverandaen. Sommer er opptatt av de mange mytene og ryktene rundt villaen, samt prosessen rundt rivningen.

I tillegg til modellen har hun produsert collager. I de vegghengte collagene med bilder og tekst har hun satt sammen funnet arkivmateriale og egne fotografier. I tillegg gir hun oss sine refleksjoner gjennom tekst. Sommer trekker slutninger og sammenhenger på tvers av historien og binder ulike perioder sammen både visuelt og innholdsmessig. Hun streber ikke etter de dokumenterte og vitenskapelige sannhetene i sin søken, men forteller historier fra sitt perspektiv, basert på sine funn og samtaler med ulike personer. Ved å etablere nye sammenhenger stiller hun også spørsmål ved den dokumenterte og definerte historien.


Elsebeth Jørgensen (f.1970, DK) arbeider konseptuelt og stedsrelatert med fotografi, video, lyd, tekst og montasje. Ofte inngår hun i lange research-forløp i forskjellige historiske arkiver, hvor hun arbeider med forholdet mellom sted, historisitet og billedproduksjon. Jørgensen har sin utdannelse fra Det Kgl. Danske kunstakademi i København (1995-2002), hun har hatt flere separatutstillinger og deltatt i en rekke gruppeutstillinger og samarbeidsprosjekter. I 2011 hadde hun separatutstillingen «Ways of Losing Oneself in an Image» ved Hordaland Kunstsenter og Billedsamlingen i Bergen, og i 2010 holdt hun soloutstillingen «Arkivet: Cinemagic Tour & Crystal Palace» på Museet for Samtidskunst i Roskilde. I 2005-2010 var hun aktuell med «Unofficial Deposited Records» i samarbeid med Pia Rönicke ved Tate Modern, London. Hennes siste større soloprosjekt er udsmykningen «Langs Stien...», 2011-13, Vendsyssel, DK, et verk som fungerer både som stedsspesifikk lydvandring og webverk i 5 år.

Helene Sommer (f.1978, NO) arbeider hovedsakelig med video, tekst og installasjoner bearbeidet i collager og samlinger. Hun finner sitt materiale fra ulike kilder som bøker, fotografier, film og tv til mer tradisjonelle arkiver. Dette bearbeides til nye konstellasjoner og fortellinger som gjerne stiller spørsmål til etablerte sannheter. Sommer gikk ut fra Kunstakademiet i Oslo i 2003, og har siden da deltatt i flere gruppeutstillinger og hatt flere residency-opphold ulike steder i verden. I 2013 var hun med på Oslo Skulpturbiennale og i 2012 holdt hun separatutstillingen «A Great Piece of Turf» på Kunstnerforbundet i Oslo. I 2012 ble hun valgt ut som én av syv til å motta støtte fra Kulturrådets satsning «Hva er det med arkiv?». 

Se gjerne kunstnernes hjemmesider Helene Sommer og Elsebeth Jørgensen.

Trykk her for å laste ned Elsebeth Jørgensens lydvandring "Walkscapes & Dandelions: Walking Journal"

Kurator: Benedikte Holen

Utstillingen er støttet av Statens Kunstfond Danmark