Åpningstider

Onsdag – søndag 11 – 16.


 

Meny

VEDTEKTER for STIFTELSEN KULTURKVARTALET

VEDTEKTER

for

STIFTELSEN KULTURKVARTALET


§1 Stiftelsens navn og forretningssted

Stiftelsens juridiske navn er Stiftelsen Kulturkvartalet. Stiftelsen har sitt forretningskontor i Ålesund.

   

§2 Formål

Stiftelsen Kulturkvartalet er et kunstmuseum.

Stiftelsen har ansvar innenfor to visuelle fagområder: museum for visuell kunst, samt som nasjonalt kompetansesenter og museum for norsk og nordisk jugendstil, herunder kunst, design og arkitektur.

Stiftelsens formål er å skape interesse, engasjement og øke kunnskapen om de to visuelle fagområdene. Dette skal søkes oppnådd ved blant annet formidling, forvaltning, relevant oppbygging av samlingene, samt kunnskapsproduksjon og forskning. Stiftelsen har et særskilt ansvar for å samle og produsere utstillinger fra det regionale visuelle kunstfeltet, samt være et ledende kunstmuseum i regionen.

Stiftelsen skal være et kunstmuseum med skiftende og permanente utstillinger på sine fagområder, samt dokumentasjons- og kompetansesenter for jugendstilen. 
Samlingene til Stiftelsen skal gi en oversikt over den generelle utviklingen innenfor Stiftelsens fagområder og deres tilknytting til internasjonale strømninger. Stiftelsen skal gjennom samarbeid på fagområdene arbeide for publikums- og kunnskapsutvikling.

   

§3 Grunnkapital og finansiering

Stiftelsens urørlig grunnkapital er 800 000 kroner. Grunnkapitalen er stilt til rådighet av Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune med 400 000 kroner hver.
Grunnkapitalen kan ikke benyttes til annet enn erverv av Stiftelsens eiendommer eller aksjer i selskap som eier disse.

Stiftelsens virksomhet finansieres gjennom tilskudd fra staten, Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund kommune, samt gjennom andre inntekter, tilskudd, bevilgninger og gaver.

   

§4 Stiftelsens styre

Styret er Stiftelsens øverste organ. Styret skal bestå av 7 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Styret sammensettes slik:
2 medlemmer og 1 varamedlem oppnevnt av Møre og Romsdal fylkeskommune
2 medlemmer og 1 varamedlem oppnevnt av Ålesund kommune
2 medlemmer og 2 varamedlemmer oppnevnt av kunst- og arkitekturorganisasjonene
1 medlem og 1 varamedlem valgt av og blant de ansatte i Stiftelsen

Varamedlemmer oppnevnes slik:
Varamedlemmer oppnevnt av Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund kommune er felles varamedlemmer for fylkeskommunen og kommunens faste medlemmer, dog slik at Ålesund kommunes oppnevnte varamedlem er første felles varamedlem.

1 varamedlem valgt av og blant de ansatte for de ansattes medlem til styret.

Møre og Romsdal fylkeskommune oppnevner styreleder. Ålesund kommune oppnevner nestleder.

Daglig leder i Stiftelsen kan ikke velges som medlem eller varamedlem til styret.

Styremedlemmene valgt av BKMR, NKM, NAL og NIL skal ha høy, profesjonell kompetanse innenfor kunst, design og arkitektur.

De valgte styremedlemmene fra fylke og kommune bør ha høy og relevant kompetanse for stiftelsen.

Styret skal gjennom sine medlemmer ha relevante lokale, regionale og nasjonale nettverk.

Styremedlemmer og varamedlemmer har funksjonstid på 4 år. Likevel slik at ved første gangs oppnevnelse etter de nye vedtektene, skal en av de oppnevnte representantene fra både Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund kommune ha en funksjonstid på 2 år.

Opphører vervet for et styremedlem før utløpt tjenestetid, og det heller ikke finnes varamedlem som kan tre inn i styret, skal de øvrige styremedlemmene sørge for at det blir valgt et nytt styremedlem for resten av tjenestetiden. Valget skal skje etter de regler som ellers gjelder for valg av styremedlemmer.

Sammensetning av styret skal følge de krav som er satt i Stiftelsesloven § 27a om kjønnsrepresentasjon.

   

§5 Styrets myndighet og ansvar

Styret er Stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av Stiftelsen hører under styret. Styret skal sørge for at Stiftelsens formål ivaretas. Styret skal lede arbeidet med Stiftelsen i samsvar med formålet. Det skal føre tilsyn med forvaltningen av økonomi og ressurser og har ansvar for at virksomheten skjer innenfor de rammer og vilkår som til enhver tid gjelder. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal fastsette godtgjørelsen til styrets medlemmer, med utgangspunkt i sammenlignbare institusjoner.

Styret tilsetter daglig leder og øvrig fast personale. Styret kan delegere tilsettingsmyndighet til daglig leder.

Styret ansetter direktør for Stiftelsen på åremål for en periode på 6 år, med mulighet for forlengelse med nye 3 år. Styret kan, ved særskilte omstendigheter, tilsette direktør i fast stilling. Tilsetting skal skje etter det til enhver tid gjeldende regelverk, jf. Hovedtariffavtalen.

   

§6 Styremøter

Styrets leder kaller inn til styremøter etter behov, eller når minst to av styrets medlemmer krever det. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.

Styret skal behandle saker i møte, hvis ikke styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

Det føres protokoll over styrets forhandlinger. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.
Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i styrebehandlingen.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret, så vidt mulig, er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Har et styremedlem forfall, og det finnes varamedlem for han eller henne, skal varamedlemmet innkalles.

Styret fatter avgjørelser med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er det vedtatt som møteleder har stemt for.

Styremøtene ledes av styrelederen. Deltar verken styrelederen eller nestlederen, velger styret en møteleder for det aktuelle styremøtet. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets møter, herunder å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak. Stiftelsens daglige leder er styrets sekretær.

   

§ 7 Daglig leders myndighet og ansvar

Daglig leder står for den daglige ledelse av Stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter Stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder skal sørge for at Stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

   

§ 8 Regnskap og revisjon

Stiftelsens regnskap føres i samsvar med de til enhver tid gjeldene regler for stiftelser. Regnskapet skal revideres av en statsautorisert eller registrert revisor.

   

§ 9 Omdanning og opphør av Stiftelsen, herunder endring av vedtekter

Stiftelseslovens kap. 6, §§ 45-55.

Omdanningsmyndighet tilligger Lotteri- og stiftelsestilsynet etter søknad fra styret med innhentet uttalelser fra oppretterne: Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund kommune.

   

§ 10 Annet

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende Lov om stiftelser (Stiftelsesloven).