FØLG OSS PÅ    SKRIFTSTØRRELSE  A A  A     
ny_aktuelt_museum_16_03.jpg
ny_aktuelt_museum_16_05.jpg
ny_aktuelt_museum_16_08.jpg
FØLG OSS PÅ
Meny
 

VEDTEKTER for STIFTELSEN KULTURKVARTALET

VEDTEKTER

for

STIFTELSEN KULTURKVARTALET


§1, Navn

Stiftelsens navn skal være:

"Stiftelsen Kulturkvartalet"

Stiftelsen har to avdelinger, Jugendstilsenteret og Møre og Romsdal kunstmuseum; Kunstmuseet KUBE.

 

 §2, Forretningskontor

Stiftelsen skal ha forretningskontor i Ålesund kommune.

Stiftelsen skal registreres i Foretaksregisteret og hos Lotteri- og Stiftelsestilsynet.

 

 §3, Formål

Stiftelsens formål er å skape interesse og økt kunnskap om billedkunst, kunsthåndverk, design og arkitektur i regionen og i nasjonale og internasjonale nettverket, gjennom formidling, samling og dokumentasjon innen dette visuelle feltet.

Jugendstilsenteret har det nasjonale ansvaret for å ta vare på og styrke bevisstheten og forståelsen for Art Noveau/ Jugendstilarkitekturen, i bygd miljø og interiør, som kunstnerisk opplevelse, historisk fenomen og del av et internasjonalt estetisk program, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Rådgivning og rettledning til eiere av jugendstilbygninger i Ålesund vil også være aktuelt.

Møre og Romsdal kunstmuseum har ansvaret for å styrke bevisstheten og forståelsen for billedkunst, kunsthåndverk og andre visuelle uttrykksformer, samtidskunst og historisk perspektiv.  

Møre og Romsdal kunstmuseum har ansvaret for kunstsamlingen.

Stiftelsen skal utvikle kunnskap gjennom å dokumentere, bevare, forske og formidle. Stiftelsen skal søke å utløse potensialet i de to avdelingenes kompetanse og ansvarsområde, gjennom utvikling av utstillingsmediet og formidlingsmetoder, for å formidle hele det visuelle feltet for ulike brukergrupper, slik at stiftelsen kan bidra til økt historisk bevissthet, utvikle kritisk sans, toleranse for mangfold og ny erkjennelse.

Foruten det nevnte formål kan stiftelsen etter styrets vedtak bidra til kulturell, kunstnerisk og vitenskapelig virksomhet, og forøvrig fremme et hvert allmennyttig formål på det kulturelle området.

Stiftelsen kan investere i selskap som kan bidra til å realisere stiftelsens formål.

Stiftelsen kan, enten selv eller via selskap som stiftelsen har dominerende eierinteresse i, drive næringsvirksomhet.

 

 §4, Stiftelsens kapital

Urørlig grunnkapital skal utgjøre kr 800 000,-. Grunnkapitalen er stilt til rådighet av Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune med kr. 400 000,- hver, Grunnkapitalen kan ikke benyttes til annet enn erverv av stiftelsens eiendommer eller aksjer i selskap som eier disse .

For øvrig skal stiftelsens styre arbeide for å fa offentlige og private bevilgninger til investeringer og drift slik at stiftelsen kan realisere de mål som er nevnt i § 3.

 

 §5, Styret

Styret består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Der staten v/ Kultur og kirkedepartementet, Møre og Romsdal fylke og Ålesund kommune skal være representert med til sammen 4 representanter.

Norske billedkunstnere, Norske kunsthåndverkere, Norske Arkitekter landsforbund og Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening skal være representert med til sammen 2, og de ansatte utpeker 1 representant.

Styrets medlemmer velges for en periode på 4 år, likevel slik at de ansattes representant utpekes for 2 år.

Det innkalles til møte så ofte styrets leder finner det nødvendig, eller når minst to av styrets medlemmer krever det. Det føres protokoll over styrets forhandlinger. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene/ varamedlemmene er tilstede og deltar i behandlingen.

Stiftelsens daglige leder har tale- og forslagsrett i styremøtene.

 

§6, Styrets oppgaver

Styret representerer stiftelsen utad og påser at den drives i overensstemmelse med stiftelsesgrunnlaget, vedtektene og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Styret treffer vedtak i alle saker der avgjørelsesmyndighet ikke er lagt til annet organ i stiftelsen, så som;

  • Godkjenne budsjett og virksomhetsplan
  • Legge frem årsmelding og regnskap for stiftelsen.
  • Treffe vedtak i saker som nevnt i § 3, 6 avsnitt.
  • Behandle alle aktuelle saker som vedkommer stiftelsen.

Styret har det løpende ansvar for stiftelsens administrative oppbygging, virksomhet og drift. Det skal påse at stiftelsens formål blir fremmet på beste måte, og at økonomiske rammer og øvrige vilkår som følge av offentlige tilskudd til virksomheten blir fulgt.

Det tilligger styret å fremme forslag til de årlige budsjetter og sørge for at det føres fyllestgjørende regnskap. Styret sørger for årlige beretninger om virksomheten, som sammen med regnskap elter godkjenning etter ordinært årsmøte oversendes de offentlige bidragsytere. Styret tilsetter daglig leder og alt personale i faste stillinger. Daglig leder er ansvarlig for sekretærfunksjonen for styret.

 

 §7, Rådet

 Rådet skal ha minst ett møte i året. Ett av møtene, som holdes hvert år innen utgangen av juni, benevnes årsmøte. Forøvrig kan styrets leder, Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke og Staten kreve at det innkalles til ekstraordinært årsmøte.

Første ordinære møte skal holdes i forbindelse med at Stiftelsen Kulturkvartalet stiftes. (Opprinnelig Stiftelsen Artes Maris.)

Styrets leder har ansvaret for at innkallinger blir foretatt. Innkalling må skje skriftlig med minst 3 ukers varsel.

 

 §8, Rådets oppgaver

Rådet skal på ordinært årsmøte:

  1. velge sin egen møteleder, samt en valgkomite på 3 medlemmer, som forbereder valg av representanter til styret.For 1. gangs valg på styre til den omdannede stiftelse oppnevner Møre og Romsdal fylke, Ålesund kommune og Staten ett medlem hver til valgkomiteen.
  2. velge styre, herunder leder og nestleder
  3. velge revisor for stiftelsen
  4. fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer

Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for. Styremedlemmene og daglig leder har møte- og talerett på årsmøtet, men er uten stemmerett.

 

 §9, Rådets sammensetning

Følgende skal ha rett til å utpeke representant(er) til rådet:

Ålesund kommune                                                                            2 representanter

Møre og Romsdal fylke                                                                     2 representanter

Hver representant har en stemme på Årsmøtet.

 

§10, Daglig leders myndighet og ansvar

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder sørger for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte, jfr. Stiftelseslovens § 34 og § 35.

 

 §11, Regnskap og revisjon

Stiftelsens regnskap føres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler for stiftelser. Regnskapet skal revideres av en statsautorisert eller registrert revisor.

 

§12, Omdanning og oppløsning, herunder endringer av vedtekter:

Stiftelseslovens kap. 6, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50 t.o.m. § 55. Omdanningsmyndighet tilligger Lotteri- og Stiftelsestilsynet etter søknad fra styret med innhentet uttalelse fra oppretterne: Møre og Romsdal Fylke og Ålesund Kommune.

 

 §13, Annet

For øvrig gjelder den til en hver tid gjeldende Lov om stiftelser (Stiftelsesloven)

Design og CMS: Osberget.no