Åpningstider
Mai til september: Hver dag kl.10–17
Oktober til april: Tirsdag-søndag kl.11–16, Mandag stengt
Hele året: Langåpent hver torsdag til kl. 20
Meny

OMVISNING OG VERKSTED FOR GRUNNSKOLEN – «Og jeg skal ta deg med til Paradiset»

paradis-webbanner.jpg

Vi tilbyr en alderstilpasset omvisning i KUBE med tilhørende verksted for 1.-10. klasse i grunnskolen. Størrelse på gruppen er maksimalt 30 barn, og de må følges av minimum to voksne. Opplegget er gratis for skoleklasser og SFO, og har en varighet på ca. en og en halv time. Det er også mulig å bestille bare en omvisning, denne vil vare i 45 minutter. Om du har spørsmål eller ønsker å bestille en omvisning, ta kontakt på e-postadresse formidling@jugendstilsenteret.no, eller telefonnummer 47459122.

Om utstillingen 

Utstillingen «Og jeg skal ta deg med til Paradiset» er Jugendstilsenteret og KUBEs hovedsatsning i år. Utstillingen skal vises i avdelingen KUBEs saler i perioden 4. mai-30. desember 2018. Utstillingen tar utgangspunkt i religion i samtidskunsten. Mer informasjon finner du her.

 

Småtrinnet

Vi fokuserer på utvalgte verk i utstillingen, og har et spesielt fokus på Elin Melbergs romlige installasjon Outopia (ingensteds) Eutopia (et godt sted) (2018). Relevante problemstillinger: Hva er estetikk? Hva er tro? Hva er kristendom? Hva er islam? Hva er paradis? Vi ser på ulike praktisering av estetikk i de to religionene – historisk og samtidig. Hvorfor bruker man estetikk for å formidle tro? Verksted: Elevene får en kort introduksjon til mosaikk – en eldgammel teknikk brukt over hele verden. Her vil de få mulighet til å lage sine egne billedflater, med eget valg av farger og mønstre.

 

Mellomtrinnet

Vi fokuserer på utvalgte verk i utstillingen, med et spesielt fokus på Andres Serrano sitt bilde Piss Christ (1987). Relevante problemstillinger: Hva er blasfemi? Hvorfor reagerer noen på dette? Hvorfor regnes urin som noe negativt? Hvorfor kan kunsten provosere? Hvordan kan kunsten fungere som brobygger mellom ulike trosretninger? Vi snakker om bruk av estetiske uttrykk i islam og kristendom i fortid og samtid – ved å blant annet nevne ikonoklastene og karikaturstriden. Verksted: Hovedmålet med verkstedet er å la elevene få mulighet til å eksperimentere med alternative måter å tenke materialer. Alle vil få utdelt et visst antall papirer gjennomfarget av væske fra rødkål, og få muligheten til å se papirets farger reagerer med ulike væsker vi har tilgjengelig i vår hverdag.

 

Ungdomsskolen

Vi fokuserer på utvalgte verk i utstillingen, med et spesielt fokus på Tita Salina og Irwan Ahmett sin video Holy Water (2014). Verket skildrer innsamlingen av brukte sprøyter og kanyler fra parker og andre offentlige rom i Bergen. Restene i sprøytene renses til vann og tas videre med inn i kirkerommet. Verket problematiserer oppfatningen av hva som regnes som hellig og hvorfor. Relevante problemstillinger: Hva betyr hellig? Hvorfor er det ulike synspunkt på hva som anses å være hellig? Hva er et storsamfunn? Hvordan kan noen falle utenfor storsamfunnet? Hvordan defineres ulike ”rom” i samfunnet? Hvem definerer hvordan ting skal være? Hva kan vi gjøre for å hjelpe de som har falt utenfor? Hvorfor er det forskjeller på folk? Hva slags ansvar har vi som enkeltmennesker i samfunnet? Verksted: Elevene vil bli delt opp i mindre diskusjonsgrupper der de seg i mellom skal diskutere noen av temaene som vil bli brakt opp i omvisningen.

 

Relevante kompetansemål fra læreplanverket

Norsk: Etter 2. årstrinn: ”lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler”, ”sette ord på egne følelser og meninger”, ”samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier”. Etter 4. årstrinn: ”bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger”, ”samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon”, ”følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål”. Etter 7. årstrinn: ”lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta”, ”uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres”, ”uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen”. Etter 10. årstrinn: ”delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon”, ”drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende”.

 

Samfunnsfag: Etter 4. årstrinn: ”formulere spørsmål om samfunnsfaglege tema, reflektere og delta i fagsamtalar om dei”, ”gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd”. Etter 7. årstrinn: ”diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje mellom meiningar og fakta”, ”gje døme på og diskutere korleis kommersiell påverknad frå ulike medium kan verke inn på forbruksvanar og personleg økonomi”, ”samtale om kjærleik og respekt, variasjon i seksuell orientering og samliv og familie og diskutere konsekvensar av manglande respekt for ulikskap”, ”gje døme på ulike kulturelle symbol og gjere greie for kva vi meiner med omgrepa identitet og kultur”. Etter10. årstrinn: ”vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning”, ”drøfte ideal om menneskeverd, diskriminering og utvikling av rasisme i eit historisk og notidig perspektiv”, ”gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn”

 

Religion: Etter 4. årstrinn: ”gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendommen”, ”gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til islam”, ”uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker”, ”føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier”. Etter 7. årstrinn: ”samtale om kristendom, kristen livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte kristne tekster”, ”presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til kristendommen”, ” samtale om islam, islamsk livstolkning og etikk med vekt på gudsbilde, menneskesyn, trosartiklene, de fem søyler, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster”, ”presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til islam”, ”samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet”, ”samtale om filosofi, religion og livssyn som grunnlag for etisk tenkning og kunne drøfte noen moralske forbilder fra fortid og nåtid”. Etter10. årstrinn: ”forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller”, ”drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv”, ”utforske kristendommens stilling og særpreg i et land utenfor Europa og drøfte spørsmål knyttet til kristen misjon, humanitært arbeid og økumenisk virksomhet”, ”beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til kristendommen”, ”forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller”, ”beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam”, ”samtale om og forklare hva religion er, og vise hvordan religion kommer til uttrykk på ulike måter”, ”vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt for ulike religioner og livssyn”, ”diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn”.

 

Kunst og håndverk: Etter 4. årstrinn: ”visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer”, ”identifisere og samtale om bruk av symbolfarger”, ”bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer”, ”samtale om sin opplevelse av samtidskunst”. Etter 7. årstrinn: ”bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer”, ”sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre kilder”. Etter 10. årstrinn: ”bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser”, ”samtale om hvordan urfolk og andre kulturer har påvirket og inspirert ulike designuttrykk”, ”diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur”, ”samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid”, ”sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst”.